تبلیغاتمقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیakeکشاورز - بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملكردي كارنده هاي مختلف با ميزان متغيير تراكم بذر گندم
پنجشنبه 30 مهر 1388  11:37 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملكردي كارنده هاي مختلف با ميزان متغيير تراكم بذر گندم

چكيده

      گندم به عنوان يكي از مهمترين محصولات استراتژيك كشور سطح كشتي معادل 2/6 ميليون هكتار را به خود اختصاص داده است. در ردیف کار تاکاحال حاضر كشت گندم به دليل تنوع ماشين هاي كاشت مورد استفاده شامل انواع خطي‌كارها، بذركارهاي كمبينات و بذرپاش هاي سانتریفوژ از اهميت خاصي برخوردار بوده و نياز است تا مورد ارزيابي دقيق فني و اقتصادي قرار گيرند. در اين تحقيق از طرح آماري اسپيلت پلات استفاده مي‌شود. كرت اصلي تيمارهاي كاشت شامل:

1- خطي كار تاكا

 2- خطي‌كار همداني

 3- خطي‌كار هاسيا

 4- روش مرسوم (بذرپاشي با دست يا سانتریفوژ + ديسك+ لولر) بوده و در 4 تكرار اجرا گرديد. همچنين كرت فرعي نيز سطوح مختلف تراكم بذر  شامل 120، 180 و 240 كيلوگرم در هكتار بود. كليه تيمارها پس از شخم زمين به عمق 25 سانتيمتر  و سپس ديسك، كودپاشي گرديد. در اين طرح فاكتورهاي ظرفيت مزرعه ‌اي، زمان مورد نياز جهت انجام عمليات، سوخت مصرفي، تراكم بوته در واحد سطح، عملكرد و اجزاء عملكرد، يكنواختي توزيع بذر از نظر افقي و عمودي، درصد سبز و شاخص مخروط خاك اندازه‌گيري گرديد. سپس داده ‌هاي حاصل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. عملكرد‌ها حاكي از عدم تفاوت معني‌دار بين تيمارهاي 180 و 240 كيلوگرم در هكتار در روشهاي متفاوت كاشت بود. اما ضمن كاهش معني دار عملكرد در سطح120 كيلو‌گرم، تفاوت قابل ملاحظه‌اي در تيمار بذرپاش سانتریفوژ مشاهده گرديد به اين مفهوم كه در اين روش كاهش ميزان بذر قابل توصيه نمي‌باشد.

مقدمه:

روشهاي مختلف كاشت اگر هم تاثير زيادي بر ميزان عملكرد نداشته باشد ولي بدليل استفاده از ماشينهاي گوناگون در روشهاي مختلف، ميزان بهم خوردگي ساختمان خاك، زمان مورد نياز جهت عمليات كاشت، انرژي و بذر مصرفي و در نهايت هزينه ايجاد شده در هر روش متفاوت خواهد بود كه همين تفاوت ايجاب مي‌كند تا اين روشها از نظر عوامل مختلف مورد ارزيابي قرار گيرند. ردی فکاراز طرف ديگر با توجه به اينكه شركتهاي سازنده ماشينهاي كشاورزي طرحهاي جديدي از بذركارها را ارائه مي‌دهند كه بايد كارايي آنها در مناطق مختلف بنا به وجود شرايط متفاوت بررسي گردد. لذا اين طرح با هدف بررسي فني و اقتصادي ماشينهاي رايج كاشت گندم و تعيين نقاط ضعف و قوت آنها و تعيين تراكم لازم در كشت مكانيزه گندم صورت گرفت.

 

افضلي‌نيا و همكاران(1378) در طرح اثر روشهاي كاشت بر عملكرد گندم آبي و مقايسه اقتصادي روشها به اين نتيجه رسيدند كه از نظر عملكرد محصول هر چند اختلاف بين تيمارها معني‌دار نبود ولي تيمار كاشت با خطي‌كار غلات و آبياري كرتي داراي بيشترين ميزان عملكرد بود. مقايسه اقتصادي بين تيمارها نيز نشان داد كه تيمار فوق‌الذكر نه تنها داراي عملكرد بالاتري است بلكه هزينه كمتري نيز داشته است [2].

افضلي‌نيا و همكاران(1378) عملكرد خطي‌كارهاي متداول در ايران را در منطقه زرقان فارس مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه اختلاف تيمارها از نظر فاكتور يكنواختي توزيع بذر، تراكم بوته در واحد سطح و عملكرد محصول معني‌دار نمي‌باشد. خطي‌كار هاسيا داراي بهترين ظرفيت موثر مزرعه‌اي و خطي كار كشت كستر داراي بالاترين راندمان مزرعه اي بوده است. به طور كلي شاخص عملكرد كلي خطي‌كارها نشان داد كه خطي‌كار ماشين برزگر همدان بهترين خطي‌كار بوده و خطي‌كار هاسيا، كشت گستر و نردستون( دانماركي) در رديفهاي بعدي قراردارند. خطي كار دانماركي بهترين عملكرد اقتصادي را به خود اختصاص داده است[3].

جوادي و همكاران (1382) طي تحقيقي دو ماشين كاشت شامل يك خطي كار و يك رديفكار را با روش سنتي دستپاش در 3 سطح تراكم بذر براي مكانيزه كردن كشت نخود ديم را مورد بررسي قرار دادند. پس از تعيين فاكتورهاي مختلف مانند يكنواختي عمق كشت، يكنواختي فاصله بين بوته‌اي، ارتفاع بوته و عملكرد محصول به اين نتيجه رسيدند كه خطي‌كار در تراكم بذر 75 كيلوگرم در هكتار عملكرد قابل قبولي براي كاشت مكانيزه دارد.

لطفا ادامه مقاله را در ادامه مطلب مطالعه کنید . . .

 منبع:
http://kohsareesfahanmehr.blogfa.com

   


نظرات()   

akeکشاورزدوستان عزیز ابتدا لینک خودتون رو در لینک باکس کشاورزی ثبت کنید سپس کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خودتون قرار دهید و سپس در کمتر48ساعت لینک شما ثبت میشود